Cách Paraphrase trong IELTS – Từ Spend

Cách Paraphrase trong IELTS – Từ Spend

Chắc hẳn mọi người rất hay gặp phải câu viết diễn đạt về chi tiêu tiền cho các hạng mục khác nhau .
Vậy nên, hôm nay với bài viết cách paraphrase trong ielts mình sẽ gợi ý cho mọi người vài cụm hay để thay thế cho từ SPEND:

1️⃣ TO ALLOCATE MONEY FOR  SOMETHING: phân bổ bao nhiêu tiền cho cái gì

 It is argued that the government should allocate more money for education of science rather than any other subject. 

🔹Người ta lập luận rằng chính phủ nên dành nhiều tiền hơn cho giáo dục về khoa học hơn là bất kỳ lĩnh vực nào khác.

 We should allocate bigger budgets on the improvement in other sectors 

🔹Chúng ta nên phân bổ thêm nguồn ngân sách vào việc cải thiện những lĩnh vực khác

 The government could allocate their budget to other important sectors like education or infrastructure. 

🔹Chính phủ có thể phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục hoặc cơ sở hạ tầng
cách paraphrase trong ielts

2️⃣ TO INVEST IN SOMETHING: đầu tư vào cái gì đó

 The cost of running and managing prisons is often costly as the government needs to invest much money on facilities and security. 

🔹Chi phí liên quan đến việc vận hành và quản lý các nhà tù thường là rất tốn kém bởi vì chính phủ cần đầu tư nhiều tiền cùa vào các cơ sở vật chất và an ninh.

 This money can be invested in reducing the quantity of pollutants released into the air. 

🔹Số tiền này có thể được đầu tư để giảm số lượng các chất gây ô nhiễm được thải vào không khí.
ô tô

 Also, greater funds should be invested on developing technologies that will minimize the emission of greenhouse gases. 

🔹Ngoài ra, nguồn ngân sách lớn hơn được đầu tư vào việc phát triển công nghệ sẽ giảm thiểu lượng khí thải nhà kính.

Đọc thêm:  TỰ ÔN IELTS LÊN 5.5 TRONG 3 THÁNG -NGHỈ DỊCH CHỨ ĐỪNG NGHỈ HỌC

3️⃣ TO CHANNEL MONEY INTO SOMETHING: dùng bao nhiêu tiền cho cái gì đó

 It is a better option if the government channel substantial funding to education for young people. 

🔹Đó là một lựa chọn tốt hơn nếu chính phủ tài trợ đáng kể cho giáo dục cho người trẻ.

 The authorities may not have to channel much money into health care facilities, and the money saved from this can be spent on education or transport. 

🔹Các nhà chức trách có thể không phải chi nhiều tiền vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và số tiền tiết kiệm được từ việc này có thể được chi cho giáo dục hoặc vận chuyển

⭕️ 3 từ “allocate”, “invest” và “channel” mang tính vĩ mô nên chỉ được sử dụng cho những gì to tát như giáo dục, y tế…, không dùng để nói đến việc trong cuộc sống bình thường như mua đồ dùng hàng ngày hay mua quần áo đâu nhé!
cách paraphrase trong ielts

4️⃣ TO POUR MONEY INTO SOMETHING: đổ bao nhiêu tiền vào cái gì đó

 Many governments poured much money into researching and developing a cure for fear that these deadly diseases would spread and claim more lives. 

🔹Nhiều chính phủ đổ nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển cách chữa trị vì sợ rằng những căn bệnh chết người này sẽ lan rộng và ảnh hưởng nhiều mạng sống hơn.

 For example, Vietnam has recently poured millions of dollars into holding festivals across the country to showcase its cultural identity and these events have attracted a large number of visitors. 

🔹Ví dụ, gần đây việt nam đã chi hàng triệu đô la để tổ chức các lễ hội trên khắp đất nước để thể hiện bản sắc văn hoá của mình và những sự kiện này đã thu hút được một lượng lớn du khách.

Đọc thêm:  Thi IELTS trên máy tính - Có nên hay không?

Trên đây là 1 vài cách paraphrase rất hay cho cụm TO SPEND MONEY ON SOMETHING, các bạn hãy cùng đọc và sử dụng nhé, tránh dùng hoài mỗi một SPEND nữa nha ☺️

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X