25 CÁCH BẮT ĐẦU CÂU TRONG SPEAKING VÀ WRITING

25 CÁCH BẮT ĐẦU CÂU TRONG SPEAKING VÀ WRITING

Các bạn thí sinh thường hay gặp khó khăn trong việc bắt đầu trình bày một vấn đề nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cụm từ cực hữu ích giúp các bạn bắt đầu câu trong speaking và writing

1. It is worth nothing that…: đáng chú ý là…
2. Though it is true that: mặc dù nó đúng là…
3. Other people belive that: Những người khác tin rằng…
4. In the same fashion/way…: theo cùng một cách…
5. But frankly speaking…: Nhưng thẳng thắn mà nói…
6. According to estimation…: Theo như ước tính…
7.Viewed from different angles…: Nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau…
8. Be that as it may…: nhưng…
9. On the contrary,…: ngược lại…
10. As far as I know…: theo như tôi biết…
11. The first thing to remember is: điều đầu tiên cần nhớ là…
12. What is mentioning is that…: điều đáng nói ở đây là…
13. The most compelling evidence is…: bằng chứng thuyết phục nhất là…
14. Make the best use of…: tận dụng…
15. To illustrate…..: để minh họa cho…
16. In a little more detail: chi tiết hơn một chút nữa
17. Under those circumstances…: trong hoàn cảnh đó…
18. It was not by accident that…: không phải ngẫu nhiên mà…
19. Be affected to a greater or less degree: Ít nhiều bị ảnh hưởng
20. Henceforth…: từ đó trở đi/ vì thế…
21. All things considered…: cân nhắc tất cả mọi thứ…
22. For this reason…: cho lí do này…
23. According to statistics…: theo như thống kê…
24. Without any doubt…: không còn nghi ngờ gì…
25. As started previously…: như đã đề cập ở phía trước…

Đọc thêm:  20 Bí mật của IELTS Speaking mà bạn cần biếtBạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X