“in the end ” vs “at the end” – Cách phân biệt và sử dụng

“in the end ” vs “at the end” – Cách phân biệt và sử dụng

In the end và At the end, nhìn qua thì 2 cụm từ này có vẻ khá tương tự phải không các bạn, tuy nhiên có 1 chút khác biệt trong ngữ cảnh đặt 2 cụm từ này vào. Cùng chuyên mục “Tiếng Anh Cơ Bản” khám phá sự khác nhau này nhé.

Sử dụng At The End
☀ AT THE END (OF SOMETHING) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian…).

☀ AT THE END OF THE MONTH / JANUARY / THE FILM

Ví dụ :

 I’m going away at the end of January/ at the end of the month.  🔹 Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng/ vào cuối tháng

 At the end of the concert, there was great applause.  🔹 Kết thúc buổi hòa nhạc là một tràng vỗ tay thật lớn

sử dụng at the end

=> Không thể nói IN THE END OF SOMETHING. Vậy không thể nói in the end of January hay in the end of the concert.

Trái nghĩa với AT THE END of là AT THE BEGINNING:
☀ AT THE BEGINNING OF JANUARY
☀ AT THE BEGINNING OF THE CONCERT

Sử dụng InThe End
☀ IN THE END khi nói tới kết quả sau cùng của một tình huống, một sự việc…

tiếng anh cơ bản

Ví dụ:

 We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one. (= finally we sold it.)  🔹 Chúng tôi đã gặp nhiều phiền toái với chiếc xe. Cuối cùng chúng tôi đã bán nó đi và mua chiếc khác.

 He got more and more angry. In the end he just walked out of the room.  🔹 Anh ta ngày càng bực tức. Cuối cùng anh ta đã bước ra khỏi phòng.

Trái nghĩa với IN THE END là AT FIRST:
 At first we didn’t like each other very much, but in the end we became good friends.  🔹 Lúc đầu, chúng tôi không thích nhau nhiều lắm, nhưng cuối cùng chúng tôi trở thành bạn tốt.

Nói tóm lại, khi nào trong đầu bạn muốn dùng từ “Cuối cùng” mang lại một kết quả nào đó mà lại không thích dùng Finally thì có thể sử dụng cụm In The End, còn muốn nói kết thúc 1 sự vật, sự việc gì đó thì dùng At The End

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X