LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) – VŨ KHÍ NÂNG ĐIỂM IELTS WRITING

Conjunctions (liên từ) là những từ liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau. Nếu không có liên từ, bạn sẽ phải diễn đạt một ý phức tạp trong rất nhiều các câu nhỏ và đơn giản.

Read More

Bạn có muốn DOWNLOAD 111 khóa học trọn bộ và Hàng ngàn bộ tài liệu IELTS, TOEIC chất lượng từ các tên tuổi lớn

X